Gratis brief schending auteursrecht (5 voorbeelden)

Heb je te maken met een schending van het auteursrecht? Bespaar je de kosten van een dure jurist of advocaat. Ik heb inmiddels veel schendingen van het auteursrecht via eigen geschreven brieven succesvol aangepakt. Daarnaast schreef ik dit soort brieven voor een aantal klanten. Nu maak jij gratis gebruik van mijn voorbeeldbrieven met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht.

Brief voor iemand anders schrijven

Hieronder een voorbeeldbrief schending auteursrecht, bedoeld wanneer je deze namens iemand anders schrijft.

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u namens [naam van de auteursrechthebbende], eigenaar van het auteursrecht op [beschrijving van het werk waarop inbreuk is gemaakt]. Wij hebben geconstateerd dat u het werk zonder toestemming van de rechthebbende openbaar heeft gemaakt en/of verveelvoudigd op uw website [naam van de website].

Wij willen u erop wijzen dat deze handeling in strijd is met het auteursrecht van [naam van de auteursrechthebbende] en inbreuk maakt op zijn/haar exclusieve rechten als maker van het werk. Dit is in strijd met de Nederlandse Auteurswet en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging.

Daarom verzoeken wij u dringend om per direct te stoppen met het openbaar maken en/of verveelvoudigen van dit werk, en om alle reeds geplaatste kopieën van de website te verwijderen. Tevens verzoeken wij u om ons binnen [aantal dagen] te informeren over de maatregelen die u heeft genomen om verdere inbreuk op het auteursrecht van [naam van de auteursrechthebbende] te voorkomen.

Hiermee hopen we dat wij samen tot een oplossing kunnen komen, om verdere schade aan het auteursrecht van [naam van de auteursrechthebbende] te voorkomen. Indien u niet binnen de gestelde termijn op ons verzoek reageert of indien u geen gehoor geeft aan het verzoek, dan zien wij ons genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen.

Met vriendelijke groet,

[Naam en functie van de afzender]

[Contactgegevens van de afzender]

Voorbeeldbrief schending auteursrecht

Problemen om meer verkeer naar je website te krijgen?

Hoi, ik ben Bianca en help websites doorgroeien. Zal dit jouw website zijn?


Hier volgt een voorbeeldbrief schending auteursrecht die je namens jezelf kunt sturen.

Geachte [naam van de persoon die het auteursrecht heeft geschonden],

Ik schrijf u om u te laten weten dat ik van mening ben dat u mijn auteursrecht heeft geschonden en mijn intellectuele eigendom heeft gebruikt zonder mijn toestemming. Wellicht bent u zich niet bewust van de details van mijn auteursrechtelijk beschermd werk. Daarom laat ik u weten dat het om [beschrijf uw werk en waarvoor het wordt gebruikt] gaat.

Als eigenaar van het auteursrecht op dit werk, heb ik het exclusieve recht om te bepalen hoe het wordt gebruikt en gedistribueerd. Door uw gebruik ervan, zonder mijn toestemming, maakt u inbreuk op mijn rechten als auteur en eigenaar van dit werk.

Ik verzoek u om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van mijn werk en om eventuele kopieën of afgeleide werken ervan te vernietigen. Ik verwacht dat u mij binnen [specificeer een redelijke termijn] schriftelijk bevestigt dat u het gebruik van mijn werk heeft gestaakt en dat u alle exemplaren of afgeleide werken ervan hebt vernietigd.

Mocht u hier geen gehoor aan geven dan zie ik mij genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen. Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen en dat u mijn auteursrechten zult respecteren.

Met vriendelijke groet,

[Naam en functie van de afzender]

[Contactgegevens van de afzender]

Brief schending auteursrecht voor tekstschrijvers/copywriters

Als tekstschrijver of copywriter komt het regelmatig voor dat je teksten ‘gejat’ worden. Sommige tekstschrijvers doen hier niet moeilijk over. Maar wanneer het je eigen website of je inkomsten in gevaar brengt, dan kom je echt wel in actie.

Het gaat natuurlijk niet alleen om duplicate content op het internet. Het is heel vervelend wanneer iemand, zonder toestemming en te betalen, werk van jou gebruikt. Dit gaat ten koste van je omzet. Daarom is het belangrijk om als tekstschrijver een schending van het auteursrecht direct aan te pakken.

Hier volgt een voorbeeldbrief schending copyright, bedoeld voor tekstschrijvers of copywriters.

Geachte [naam van de schender],

Ik heb onlangs ontdekt dat u zonder mijn toestemming gebruik heeft gemaakt van een of meerdere teksten waarop ik het auteursrecht bezit. Ik ben de auteur van de tekst [omschrijf het werk].

Het is mij opgevallen dat u deze tekst heeft gekopieerd en openbaar heeft gemaakt op uw website [naam website]. In de bijlage heb ik screenshots hiervan bijgevoegd.

Het zonder mijn voorafgaande toestemming gebruik maken van deze tekst is een schending van het auteursrecht. Dit is in strijd met de Nederlandse wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom.

Ik eis dan ook dat u onmiddellijk stopt met het gebruik van mijn tekst. Dit doet u door deze tekst van uw website en/of andere kanalen te verwijderen. Daarnaast verzoek ik u om mij binnen [aantal dagen] schriftelijk te bevestigen dat u de tekst heeft verwijderd. Ook verzoek ik u om te bevestigen dat u niet langer gebruik zult maken van het auteursrechtelijk beschermde materiaal.

Mocht u niet aan deze eis voldoen, dan zie ik mij genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen. Als copywriter moet ik mijn rechten beschermen. Dit betekent ook dat ik de schade kan verhalen. Dit kan voor u tot onnodig hoge kosten leiden.

Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen en dat u mijn rechten zult respecteren. Ik verzoeken u dan ook vriendelijk om zo spoedig mogelijk contact met mij op te nemen om deze kwestie op te lossen.

Hoogachtend,

[Je naam]

Schending copyright fotograaf

Ook fotografen krijgen vaak te maken met een schending van het auteursrecht. Pak dit zelf aan, zonder gelijk een jurist in te schakelen. In 90% van de gevallen blijkt je brief succesvol te zijn.

Geachte [naam van de schender],

Op [datum] heb ik geconstateerd dat u zonder mijn toestemming gebruik heeft gemaakt van foto’s waarop ik auteursrecht heb. Ik ben de auteur van de foto’s die u heeft gebruikt.

U heeft mijn foto’s gekopieerd en openbaar gemaakt op uw website [naam website] en/of andere kanalen [omschrijf]. Hiermee schendt u mijn auteursrecht en handelt u in strijd met de Nederlandse wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom.

Ik wil u erop wijzen dat het zonder toestemming gebruiken van foto’s waarop auteursrecht rust, als een ernstige schending va wordt beschouwd. Dit heeft voor mij als fotograaf niet alleen financiële gevolgen, maar kan ook mijn reputatie als fotograaf.

Daarom eis ik dat u per direct stopt met het gebruik van mijn foto’s en deze van uw website en andere kanalen verwijdert. Daarnaast verzoeken ik u om mij binnen [aantal dagen] schriftelijk te laten weten dat u de foto’s heeft verwijderd. Ook vraag ik u om te bevestigen dat u niet langer gebruik zult maken van mijn auteursrechtelijk beschermde materiaal.

Ik wil u vriendelijk verzoeken om deze kwestie serieus te nemen. Neem contact met mij op om tot een passende oplossing te komen.

Indien u niet aan mijn eisen voldoet, dan zie ik mij genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen. Als fotograaf dien ik mijn auteursrechten te beschermen en heb ik het recht om schade te verhalen. Dit kan voor u tot hoge kosten leiden.

Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen. Ik vertrouw erop dat we dit geschil op een correcte manier kunnen afhandelen.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Een schadevergoeding vragen

Desgewenst kun je in de brief ‘schending auteursrecht’ om een schadevergoeding vragen. Enerzijds doe je net omdat je inkomsten bent misgelopen. Aan de andere kant om de inbreuk maken af te schrikken zodat hij zich niet opnieuw schuldig maakt aan een schending van het auteursrecht. Hieronder een stukje tekst om schadevergoeding te eisen. Verwerk dit stukje tekst in de brief.

Met de verkoop van mijn [artikelen/foto’s/ander materiaal] voorzie ik in mijn levensonderhoud. Doordat u ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van mijn werk is hierdoor de marktwaarde gedaald.

Ik stel u aansprakelijk voor de schade die ik lijd aan in de toekomst nog zal lijden. De schade die ik lijd bedraagt eenmalig de licentievergoeding van [€ bedrag].

Een gerechtelijke procedure is tijdrovend en erg kostbaar. Om dit te voorkomen stel ik voor dat u eenmalig een schadevergoeding van [€ bedrag] betaald. Ik verzoek u om dit bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief/e-mail over te maken op bankrekeningnummer … ten name van … Vermeld hierbij de omschrijving ‘schikking auteursrechtinbreuk’.

Het betalen van de schadevergoeding geeft u geen recht om het werk ongeoorloofd te blijven gebruiken. Indien het schikkingsbedrag niet of niet tijdig voldoet, vervalt het schikkingsaanbod. Ik ben lang genoodzaakt om de zaak uit handen te geven, waarbij u het volledige schadebedrag aan mij verschuldigd bent.

Brief inbreuk persoonlijkheidsrechten

Naast auteursrecht heb je ook persoonlijkheidsrechten. Dit houdt onder andere een dat iemand de naam van de auteur bij hun werk moet vermelden. Je kunt je dus niet alleen beroepen op een schending van het auteursrecht, maar ook op een schending van de persoonlijkheidsrechten.

Hieronder een brief om een schending van de persoonlijkheidsrechten aan te pakken.

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief wil ik u op de hoogte stellen van een schending van mijn persoonlijkheidsrechten als auteur. Als maker heb ik niet alleen auteursrecht op mijn werk, maar ook persoonlijkheidsrechten. Deze rechten beschermen mij als maker van het werk.

Het betreft uw publicatie van mijn werk op de website [omschrijf] en/of andere kanalen, zonder vermelding van mijn auteursnaam. Dat is een strijd met artikel 25 van de Auteurswet. Hierin staat dat de maker van een werk het recht heeft om zich te verzetten tegen aantasting van het werk punt

Ik verzoek u om binnen 10 dagen mijn naam als auteur bij het werk te vermelden. Hiermee herkent u dat u mijn persoonlijkheidsrechten heeft geschonden.

Mocht u geen gehoor geven aan mijn verzoek, dan ben ik genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen. Dit houdt in dat ik mijn persoonlijkheidsrechten bescherm aan de schade die ik hierdoor leid op u zal verhalen.

Ik hoop dat we deze zaak op een goede manier kunnen afhandelen.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Een jurist inschakelen

Lukt het niet om de schending van het auteursrecht middels een brief aan te pakken? Neem contact op, ik kan mijn jurist van harte aanbevelen. Heel betaalbaar, professioneel en meedenkend.


Bianca schreef meer dan 50.000 artikelen voor het internet. "SEO is mijn missie, ik help anderen om hoger in Google te komen". Met zoveel geschreven onderwerpen, SEO- en marketingkennis is ze het startpunt voor elke (nieuwe) website. Een opdracht plaatsen of meer weten over de voordelige tarieven? Vraag vandaag nog de tarievenkaart aan.

Schuiven naar boven